esmeeinchile.reismee.nl

I've been to a rainbow city! :)

¡Holaaa! :) :) ¿Cómo estaii? :) (ENGLISH BELOW)

In principe probeer ik elke 2 weken een nieuwe blog te posten, maar nu ik begonnen ben met het echte werk, valt het niet mee om het allemaal precies bij te houden! De oriëntatieweken zaten erop en na Fiestas Patrias was 20 september onze allereerste werkdag! Heel erg spannend natuurlijk.. Mijn eerste dag was als vrijwilliger in de residencia en gelukkig werk ik daar samen met mijn Koreaanse vriendin Yoyo. We hadden introductie spelletjes voorbereid en namen papier, stiften en potloden mee! Rond half 2 kwamen we aan en toen hebben we de eerste meiden ontmoet wat heel erg leuk (en spannend) was! Ze waren erg blij om ons te zien en waren erg benieuwd naar waar we vandaan kwamen! K-pop (uit Korea) blijkt bijvoorbeeld heel erg populair onder de meiden, wie had dat gedacht! De eerste dag hebben we vooral gekletst en kennis gemaakt met de meiden. 

Ik zal zo goed mogelijk proberen te omschrijven hoe mijn dag eruit ziet als ik  in de residencia werk. 

- 'S ochtends: workshop & activiteiten voorbereiden (workshop: bijvoorbeeld armbandjes maken)  (activiteiten: verstoppertje, tikkertje, bal spellen, kaartspellen en tekenen, dat vinden ze geweldig!)

- 12:30 ga ik weg, zodat ik rond 14:00 aankom (een behoorlijk lange rit..) Eerst gaan we altijd lunchen (almorzar*) met de tía's* (de vrouwen die er werken) zodat wij ze ook wat beter kunnen leren kennen.

- 14:30 alle meiden begroeten en meestal beginnen we met spelletjes buiten :) Daarna ligt het er heel erg aan wat we doen en of de meiden er zin in hebben. Het is enorm belangrijk om altijd veel ideeën te hebben..

- 18:00 we werken tot 6 uur en dan ben ik rond 19:30 thuis.

Het zijn lange dagen en het is echt nog enorm wennen aan het Spaans. De meeste meiden praten slecht en snel, waardoor je heel erg goed moet luisteren en soms moet vragen om extra uitleg. Soms pakken ze dit negatief op en voelen ze zich onbegrepen, maar soms zijn ze ook geduldig en proberen ze het uit te leggen (met een tekening bijvoorbeeld). Ik sta ondertussen bekend als tía Ggggg (natuurlijk door mijn Nederlandse uitspraak van het Spaans). Het is soms lastig om jezelf uit te drukken, iets precies uit te kunnen leggen of een kind iets te vertellen wat ze vooral niet mogen doen. De eerste dagen kwam ik thuis en draaide mijn hoofd van al het Spaans haha. Maar over het algemeen ben ik best tevreden en zie ik ook dat mijn Spaans vooruit gaat.

Ik ben heel erg blij dat ik samen werk met mijn vriendin Yoyo, want we moeten veel plannen en het is fijn om iemand aan je zijde te hebben. In onze residencia is er zoveel planning nodig omdat er geen structuur is en weinig materialen. Dat is lastig, omdat je echt zelf structuur moet aanbrengen, maar laat ook zien dat ons werk heel belangrijk is voor de kinderen.

Daarnaast ben ik ook begonnen op kantoor! Dit vind ik heel erg leuk en interessant! Dit zijn hele andere dagen dan het werk op de residencia, echt een wereld van verschil! Ik werk meestal van 9:00 tot 17:00 samen met de andere stagiaires die voor Development and Communications werken. Mijn taak bestaat vooral uit het uitbreiden van samenwerkingen met andere NGO's, fundraising en websites bijhouden (waar onze organisatie opstaat). De sfeer op kantoor is heel erg fijn en ik vind het interessant om te zien hoe alles werkt binnen deze organisatie. 

Ik werk 5 dagen per week en dat is enorm wennen, de eerste weken was ik ook behoorlijk moe als ik thuis kwam en heb ik niet veel andere dingen gedaan. Gelukkig ben ik laatst een weekendje er tussen uit geweest, zoals je al kan lezen in de titel! Samen met 2 vriendinnen ben ik naar Valparaïso en Viña del Mar geweest! Ik zou zeggen de foto's zeggen meer dan woorden! Het was heel erg fijn om even Santiago uit te zijn. Valparaïso (in de volksmond Valpo) is een super leuk, mooi en kleurrijk stadje, ik vond het echt geweldig! We hebben er uren rond gedwaald (zonder kaart) en alle graffiti en gekleurde huizen bewonderd (en veel te veel foto's gemaakt...) Het ligt in de heuvels, dus kun je ook zo nu en dan een funicular (een soort bakje omhoog, zie de foto's!) nemen (kost maar 100 pesos, 20 cent) en brengt je een stukje de heuvel op. We hebben ook nog een boottochtje in de haven gemaakt!

De volgende dag gingen we weer vroeg op en namen we een (keihard racende) bus naar Viña del Mar, een kust stadje naast Valpo! In Valpo werden we verrast, omdat er geen strand was, alleen een haven! Gelukkig had Viña wel een prachtig strand en hebben we gechilld :) Als afsluiter zijn we in Valpo de heuvel op gegaan om het huis van Pablo Neruda te bezoeken, jammer genoeg was het erg duur en hadden we geen tijd meer, maar ik zal hier zeker terug voor gaan. Gelukkig hadden we na een uur zwoegen een prachtig uitzicht over de stad (zie foto's!)

Vandaag hadden we ons eerste sport evenement met alle kinderen, we hebben basketbal gespeeld en gevoetbald, het was een leuke dag en maandag gaan we met z'n allen meedoen aan de Colour run! 

Wie het zich afvraagt, heb ik heimwee? Ik heb geen heimwee naar Nederland, maar soms mis ik het Nederlands spreken, hagelslag en pindakaas op brood eten, maar vooral mijn vrienden <3

Ondertussen voel ik me echt behoorlijk aangepast en vind ik het leuk om in Santiago te wonen! Ik ontdek steeds meer leuke plekken zoals Barrio Italia (een soort hipster wijkje), Patronato (een soort Chinatown met veel goedkope winkeltjes) La Vega (een mega fruit- en groentemarkt). Verder hoop ik nog iets meer te reizen buiten Santiago!

Heel veel liefs (con amor!)

Esmée

*almorzar (almuerzo) = een warme lunch, meestal pasta, rijst of vis met alle tía's

*tía (betekent letterlijk tante, maar de kinderen zeggen dit tegen de vrouwen die daar werken, dus ook tegen mij & Yoyo

- - - 

¡Holaaa! :) :) ¿Cómo estaii? :)

I try to post a new blog every 2 weeks, but now that work has really started, it's hard keeping up! After the orientation weeks were over, our first day was September 20th! Very exciting of course .. My first day was as volunteer in the residencia and I am glad I work there with my Korean friend Yoyo. We prepared introduction games and took drawing paper, pencils and pencils! Around half past one we arrived and we met the first girls which was very nice (even though we were a bit nervous). They were very happy to see us and were very curious about where we came from! For example, K-pop (from Korea) appears very popular among girls, who would have thought that! The first day we mostly tried to get to know the girls better.


I will try to describe how my day looks like when I work in the residencia.

- In the morning: prepare workshop and activities (workshop: make bracelets for example) (activities: hide and seek, tap game, ball games, card games and drawing, which they really love!).

- 12:30 I'm leaving, so I arrive around 14:00 (it's quite a long ride ..) First we always have lunch (almorzar *) with the tía's* (the women who work there) so we can also get to know them better


- 14:30 greet all the girls and usually we start with games outside :) It depends on what we plan and whether the girls want to play with us. It's very important to have a lot of ideas, so they don't get bored.

- 18:00 we work until 6 o'clock and then I'm home around 19:30 at home.

The days are quite long and we really have to get used to  speaking so much Spanish. Most girls speak bad and rather quickly, which  means we have to listen carefully and sometimes ask them to explain it to us. Sometimes they see this as something negative and feel ignored, but sometimes they are patient and try to explain what they've said (with a drawing). Meanwhile, I'm known as Tía Ggggg (of course, because of my Dutch pronunciation). Sometimes it's difficult to express yourself, explain somthing detailled or tell a child not to do something. The first days my head was literally spinning and I felt exhausted. But overall I'm the quite satisfied and I also see that my Spanish is improving.

I'm super glad to work with my friend Yoyo, because we need lots of plans and it's nice to have someone on your side. In our residencia, so much planning is needed because there is no structure and very few materials. This is difficult because you really have to make a structure, but also emphasizes that our work is very important for the children.

In addition, I also started at the office! I think this is super nice and interesting! Office work and residencia work are not comparable at all! I usually work from 9:00 to 17:00 with the other interns, I work for Development and Communications. My task is mainly to extend collaborations with other NGOs and fundraising. The atmosphere at the office is very nice and easygoing and I find it interesting to see how everything works within this organization.

I work 5 days a week, something I really had to get used to.., the first weeks I was exhausted when I got home and I did not do much other things. Luckily I went away for a weekend, as you could have read in my title! Together with two of my friends I have been to Valparaiso and Viña del Mar! I would say the pictures say more than words! It was very nice to be out of Santiago. Valparaiso (also called Valpo) is a very nice, beautiful and such a colorful town, I really loved it! We wandered around for hours (without map) and admired all the graffiti and colored houses (and made too many pictures ...) It is in the hills, so you can occasionally take a funicular (a kind of cable car, see the pictures!) (costs only 100 pesos, 20 cents) and takes you up a hill. We also made a boat trip in the harbor!

The next day we stood up early and took a (racing) bus to Viña del Mar, a seaside town next to Valpo! In Valpo we were surprised because there was no beach, just a port! Luckily, Viña had a beautiful beach and we chilled there for the afternoon. At the end of the day went up the hill in Valpo to visit Pablo Neruda's house, unfortunately it was very expensive and we were running out of time, but I will definitely go back here! Nevertheless, we had a beautiful view over the city (see photos!)

Today we had our first sports event with all the children, we played basketball and football, and it was a fun day and Monday we are going to join the Colour Run in Santiago!

If you are wondering if I'm feeling homesick... actually not that much but sometimes, I miss speaking Dutch, eating hagelsag and pindakaas on my bread, but mostly my friends <3

In the meantime I feel I have adapted to living in Santiago and I like it a lot! I discover more and more nice places like Barrio Italia (a kind of hipster neighborhood), Patronato (a kind of Chinatown with many cheap shops) La Vega (a huge fruit and vegetable market). I hope to travel more outside of Santiago!

Lots of love! (con amor!) Esmée

* almorzar (almuerzo) = a warm lunch, usually pasta, rice, or fish
* tía (literally means aunt, but the children say this to the women who work there, so also call me and Yoyo tía)

Reacties

{{ reactie.poster_name }}

Reageer

Laat een reactie achter!

De volgende fout is opgetreden
  • {{ error }}
{{ reactieForm.errorMessage }}
Je reactie is opgeslagen!